Użycie zbyt gęstej zawiesiny krwinek

-5. Użycie zbyt gęstej zawiesiny krwinek. 6. Przypadkowe zanieczyszczenie płynem fizjologicznym surowicy względnie za-wiesiny krwinek używanych w odczynie koloidowym. Zwracano na to uwagę przy omawianiu tego odczynu.

-7. Wykonanie odczynu koloidowego względnie papainowego w zbyt niskiej tempe-raturze. Konieczne jest zachowanie temperatury 37stopni przez 30-45 minut lub tempe-ratury pokojowej przez 60 min.

-8. Użycie zbyt długo przechowywanego, nieaktywnego roztworu papainy. 9. Domieszka surowicy ludzkiej do surowicy antyglobulinowej przy odczynie Coombsa. Ważne jest tu również dokładne przemycie krwinek i unikanie skrzepów w zawiesinie krwinek.

-10. Zbyt wczesne odczytanie wyników, kiedy reakcja nie osiąga jeszcze wymaganego nasilenia. Opisane przypadki wyraźnie podkreślają bezwarunkową konieczność każdorazowego nastawiania prób kontrolnych. Odpowiednio nastawiona kontrola umożliwia uniknięcie fałszywych interpretacji odczynów, a w każdym razie pozwala pracownikowi na zorientowanie się, czy próba przebiega właściwie.

Podkreśla się raz jeszcze, że w razie wystąpienia trudności w interpretacji otrzyma-nych wyników, zarówno przy określaniu grup krwi, jak w próbach krzyżowych itp., należy korzystać z pomocy ośrodków specjalistycznych nie tylko przez konsultacje, ale nawet w formie dodatkowych badań przesłanych tam prób krwi. Do kontroli przesyła się ok. 20 ml krwi pobranej od badanej osoby. Jeżeli chodzi o. niezgodności w próbie krzyżowej, to należy przesłać zarówno krew dawcy, jak i krew biorcy.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.