Trzy układy krwinkowe

Jak zatem widać, wszystkie trzy układy krwinkowe, tj. układ krwinek czerwonych, białych i krwinek płytkowych, wykazują specyficzne zróżnicowanie w budowie antygenowej, a w związku z tym są przyczyną powstawania w ustroju odczynów immunologicznych. W zakresie tych odczynów znajdują się takie, które są dla ustroju człowieka szkodliwe. Zalicza się do nich zjawiska izo- i autoimmunizacji, wywołane przez izo- i autoantygeny.

Izocintygeny – są to antygeny ustrojowe, działające w ustroju tego samego gatunku (np. krwinki płodu Rh+ w ustroju matki Rh-, reakcje związane z przetaczaniem krwi itp.). Autoantygeny – są to substancje własne ustroju, działające nań jak antygen. Ustrój wytwarza w stosunku do tych substancji swoiste przeciwciała.

Izo- i autoantygeny są przyczyną powstawania w ustroju określonych przeciwciał. Pod wpływem tych czynników uruchamia się w ustroju mechanizm odpornościowy, który stanowi dla własnego organizmu czynnik chorobotwórczy, powodujący po-wstawanie hematologicznego zespołu chorobowego w zakresie zjawisk odporno-ściowych, czyli immunologicznych. Jak już wspomniano, zjawiskami tymi zajmuje się właśnie immunohematologia, która rozpatruje mechanizmy powstawania określonych schorzeń, dotyczących zjawisk odpornościowych w układach:

-1. krwinek czerwonych, 2. krwinek białych, 3. krwinek płytkowych, i według tego podziału będą omawiane. Podobnie jak w poprzednich rozdziałach omówienie to będzie miało charakter jedynie informacyjny, ponieważ wybitnie spe-cjalistyczna tematyka tej dziedziny diagnostyki hematologicznej uniemożliwia szcze-gółowy przegląd poznanych „zespołów w ramach niniejszego podręcznika. Schorzenia układów krwinkowych wywołane przeciwciałami

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.