Fałszywie dodatnie wyniki

Fałszywie dodatnie wyniki prób mogą być spowodowane przez: 1. Występowanie zimnych aglutynin. 2. Aglutynację przeszczepialną (panaglutynację) zwaną zjawiskiem Thomsena. Powodem tego zjawiska jest bakteryjne zakażenie badanych próbek krwi. Enzymy niektórych bakterii wywołują charakterystyczne zmiany w krwinkach czerwonych, co powoduje, że krwinki takie zlepiają się pod wpływem nieomal wszystkich normalnych surowic ludzkich. Z tego powodu krwinki zakażone bakteriami są zwykle określane jako przynależne do grupy AB. U osoby z mylnie określoną grupą AB zwraca jednakże uwagę fakt obecności w surowicy przeciwciał anty-A lub anty-B, co z kolei nasuwa podejrzenie o występowanie aglutynacji przeszczepial- nej. Należy wtedy przebadać krwinki z kilkoma surowicami AB. Jeżeli chociaż z jedną taką surowicą otrzymamy wynik dodatni (aglutynacja), to określenie grupy krwi uważa się za niemiarodajne. Sprawdzić również należy jałowość surowicy wzorcowej i badanej. W omawianym przypadku obowiązani jesteśmy ponownie pobrać krew od danej osoby i raz jeszcze wykonać badanie z zachowaniem jak najdalej idącej czystości, łącznie z użyciem jałowego szkła. Bywa niekiedy, że utrzymujące się w pracowni zakażenia zmuszają do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu laboratoryjnego.

-3. Pseudoaglutynację, przez którą rozumiemy opisane wcześniej tworzenie się ru-lonów krwi, przypominających przy obserwacji gołym okiem słabą aglutynację.

Rulonizacja znika po dodaniu do badanej próby kilku kropli fizjologicznego roztworu chlorku sodowego. 4. Wysychanie kropli krwi, co może mieć miejsce szczególnie przy metodzie szkiełko wej (płyty aglutynacyjne).

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.